Reklamační řád

Za vadné plnění je považován nedostatek stanovených vlastností zboží pouze v době převzetí (odpovědnost za jakost při převzetí), byť se vada projeví později. Předpokladem uplatnění odpovědnosti za vady je její včasné vytknutí prodávajícímu („bez zbytečného odkladu“), a to nejpozději do dvou let od převzetí. Toto neplatí u spotřebního zboží.

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci nebo chybějící části (výměna věci),
 • nebo odstranění vady opravou věci ,
 • nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • nebo odstoupení od smlouvy,

Z možností uvedených v odst. 2(https://shop.sibom.cz/obchodni-podminky.aspx) si kupující může sám zvolit, změnit volbu však může jen se souhlasem prodávajícího; kupující je však povinen oznámit volbu prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté.
V případě, že prodávající neodstraní vady v přiměřené (nebo dohodnuté) lhůtě nebo pokud prodávající oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující přistoupit k požadavku na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
odstranění vady

Pokud nebude vada v případě nepodstatného porušení smlouvy odstraněna, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

V případě prodeje zboží a služeb spotřebiteli odpovídá prodejce opět za to, že zboží není vadné v době jeho převzetí (odpovědnost za jakost při převzetí). Lhůta pro vytknutí vady činí opět maximálně 2 roky od převzetí zboží, ale v případě, že spotřebitel vytkne vadu nejpozději do 6 měsíců od převzetí zboží se má za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel je dále oprávněn uplatnit nejen právo z vady, kterou měla věc při převzetí, ale také z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

V případě prodeje zboží spotřebiteli může při uplatnění nároků z vad zboží spotřebitel požadovat:

 • opravu věci nebo výměnu věci (spotřebitel si může zvolit),
 • není-li možná oprava nebo výměna věci může od smlouvy odstoupit,
 • v případě, že spotřebitel od smlouvy neodstoupil nebo neuplatnil právo na dodání nové věci, má nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě uplatnění vad při prodeji zboží spotřebiteli, je prodávající povinen i nadále vyřídit reklamaci a současně o způsobu vyřízení reklamace informovat spotřebitele ve lhůtě 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace.

Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží a které zboží nemělo při převzetí, 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na tyto vady zboží:

 • způsobené neodbornou montáží nebo neodborným používáním v rozporu s dodaným návodem k použití,
 • způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením,
 • na přirozené stárnutí povrchové úpravy a změnu vzhledu,
 • způsobené živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem),
 • na škody vzniklé špatnou nebo nesprávnou údržbou,
 • na poškození vyvolané vnějšími příčinami (např. poškrábání, propíchnutí atd.).

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.