Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží v internetovém obchodě na webové adrese https://sibom.cz (dále také pouze „e-shop“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny dle právního řádu České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Kupující je oprávněn prodávajícího kontaktovat písemně na adrese jeho sídla (viz. uvedené níže), případně telefonicky nebo emailem, kdy kontaktní údaje prodávajícího jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího https://sibom.cz.
Informace o označení zboží a služeb, jejich ceny nebo způsob jejího určení či výpočtu včetně všech daní a poplatků, o způsobu platby a dodání zboží nebo služeb a nákladů na dodaní jsou uvedeny na adrese https://sibom.cz.

Vymezení jednotlivých pojmů

Prodávajícím je společnost SIBOM s.r.o., se sídlem U Silnice 70/7, Přerov IX – Lýsky, PSČ 751 24, IČ 48395625, zapsaná v obchodním rejstříku C 6464 vedená u Krajského soudu v Ostravě . (dále jen „prodávající“). Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo mu poskytuje služby.

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kde na jedné straně vystupuje jako smluvní strana fyzická osoba spotřebitel.

Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále také pouze „kupující nebo spotřebitel“).

Kupující podnikatel, je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je podnikatelem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále také pouze „kupující“).

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena tak, že kupující přijme návrh k uzavření smlouvy na webové adrese https://shop.sibom.cz/ tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do tzv. košíku a odešle prodávajícímu závaznou objednávku. Do doby než kupující závazně odešle objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím určený email. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Stornovat objednávku lze na základě podmínek uvedených níže. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po odeslání objednávky je prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží nebo služby, ledaže v době odeslání objednávky byly vyčerpány zásoby nebo prodávající ztratil schopnost plnit. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím uložena a archivována po dobu nejméně půl roku od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele této služby kupujícímu), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky,

b) podle volby kupujícího v objednávce je možné kupní cenu včetně dopravy uhradit před odesláním zboží, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 182828246/0300, nebo na dobírku při převzetí zboží anebo při osobním odběru v prodejně prodávajícího na adrese U Silnice 70/7,  Přerov IX – Lýsky, 75124

c) prodávající prostřednictvím e-shopu neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

d) ceny zboží jsou na e-shopu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně případných dalších poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody jejich dopravy, dle poskytovatele dopravy a dále dle způsobu úhrady ceny zboží nebo služeb,

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li dál  uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž takovéto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

g) v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) v případě, že spotřebitel není spokojen, může se písemně obrátit se stížností obrátit na prodávajícího; spotřebitel má možnost se obrátit se stížností také na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je v současné  době s ohledem na povahu poskytovaného zboží a služeb Česká obchodní inspekce.

Souhlas s obchodními podmínkami

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním vytvořením objednávky dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou kupujícímu přístupné na stránkách internetového obchodu prodávajícího i bez předchozího přihlášení či registrace.

Objednávka a storno objednávky

Objednávku lze také vytvořit a odeslat prostřednictvím uživatelského rozhraní internetového obchodu na základě registrace kupujícího. Údaje uvedené kupujícím při registraci jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup uživatelského účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávají je oprávněn zrušit uživatelský účet, pokud kupující uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá či poruší podmínky povinnosti mu vyplývající z kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek.

Objednávku může kupující stornovat prostřednictvím prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na zveřejněných telefonních číslech a emailové adrese uvedených v sekci Kontakty na webových stránkách prodávajícího. Registrovaní zákazníci mohou objednávku stornovat po přihlášení do uživatelského rozhraní obchodu. Objednávku, která již byla prodávajícím potvrzena emailem nebo zboží již bylo předáno přepravci, nelze stornovat.

Prodávající není povinen objednané zboží kupujícímu dodat v případě, že po odeslání objednávky kupujícím dojde k vyčerpání zásob či ke ztrátě schopnosti prodávajícího plnit. V takovém případě kupní smlouva zaniká, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak (zejména na jiném termínu dodání objednaného zboží nebo služby pro případ, že prodávající bude schopen zásoby v přiměřené lhůtě doplnit u svého dodavatele).

Kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost, zobrazená u zboží, je pouze informativní a váže se k zobrazenému datu a hodině poslední aktualizace stavu zásob. Stav zboží „k dispozici nebo skladem“ vyjadřuje, že v okamžiku aktualizace stavu zásob je na skladě alespoň jeden kus (nebo jiná množstevní jednotka) zboží. V případě, že po odeslání objednávky došlo k vyčerpání zásob a zboží není skladem, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti a uplatní se postup viz. předchozí odstavec.

Pokud je u zboží zobrazen stav „obvyklá dostupnost“, vyjadřuje tento údaj obvyklý termín, v jakém je prodávající schopen zajistit zboží z vlastní výroby nebo od dodavatele na svůj sklad po objednání zboží kupujícím. V případě, že po odeslání objednávky došlo k vyčerpání zásob rovněž u dodavatele, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti a uplatní se opět postup viz výše.

Kupující není oprávněn odeslat objednávku s dodatkem nebo odchylkou, která mění tyto obchodní podmínky nebo podmínky nabídky (např. požadavek na jinou barvu zboží). V takovém případně závazná objednávka nevznikne.

Doprava a převzetí zboží

Obchod Sibom s.r.o. umožňuje možnost osobního odběru!!
Cena přepravy je závislá na druhu zboží, zvoleném způsobu doručení a celkové ceně objednávky. Cena za způsob platby je závislá na volbě příslušného způsobu platby. Po zvolení kombinace přepravy a způsobu platby v „nákupním košíku“ je cena přepravy a způsobu platby po České republice přehledně zobrazena a je možné se s ní seznámit ještě před vlastním odesláním objednávky. Cena a podmínky případné přepravy do zahraničí je vždy řešena na základě individuální nabídky přepravy dle druhu zboží a zvolené destinace[P2] . Ceník dopravy zboží mimo ČR se od základního liší v závislosti na zvolené destinaci, druhu a množství zboží.

Doručované zásilky doporučuje prodávající pečlivě zkontrolovat před vlastním převzetím. V případě poškození vnějšího obalu zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřebírat nebo provést podrobný zápis o poškození obalu za přítomnosti a s podpisem přepravce. V každém případě je kupující o reklamaci poškození vnějšího obalu vyrozumět vždy písemně prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů.

Při případné reklamaci poškozené zásilky, ke které došlo během přepravy, je zohledňována skutečnost, zda zásilka byla převzata s výhradami nebo bez výhrad. Prodávající nese odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky.

Zboží se expeduje ze skladů do 12 hodin každý pracovní den. Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny. V případě enormního vytížení doručovatelských služeb může dojít k prodloužení termínu doručení zásilky od 3-7 pracovních dní.
Pokud zboží není na žádném z našich skladů je obvyklá doba doručení 7 dní – pokud je zboží dostupné u dodavatelů. Objednáte-li si tuto položku, naši pracovníci vám sdělí jestli je zboží možné objednat.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy a následky odstoupení

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Písemné odstoupení od smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na adresu jeho sídla – U Silnice 70/7, Přerov IX – Lýsky, PSČ 751 24.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen mu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (Česká republika)

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým zákazníkům, pište na naši emailovou adresu sibom@sibom.cz.


Jestli se Vám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.


U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Alternatívny spôsob riešenia sporov (Slovenská republika)

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: sibom@sibom.cz

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

-ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

-ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Nároky z vadného plnění, reklamace

Za vadné plnění je považován nedostatek stanovených vlastností zboží pouze v době převzetí (odpovědnost za jakost při převzetí), byť se vada projeví později. Předpokladem uplatnění odpovědnosti za vady je její včasné vytknutí prodávajícímu („bez zbytečného odkladu“), a to nejpozději do dvou let od převzetí. Toto neplatí u spotřebního zboží.

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci nebo chybějící části (výměna věci),
 • nebo odstranění vady opravou věci ,
 • nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • nebo odstoupení od smlouvy,

Z možností uvedených v odst. 2 si kupující může sám zvolit, změnit volbu však může jen se souhlasem prodávajícího; kupující je však povinen oznámit volbu prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté.

V případě, že prodávající neodstraní vady v přiměřené (nebo dohodnuté) lhůtě nebo pokud prodávající oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující přistoupit k požadavku na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 • odstranění vady
 • nebo přiměřenou slevu z kupní ceny

Pokud nebude vada v případě nepodstatného porušení smlouvy odstraněna, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

V případě prodeje zboží a služeb spotřebiteli odpovídá prodejce opět za to, že zboží není vadné v době jeho převzetí (odpovědnost za jakost při převzetí). Lhůta pro vytknutí vady činí opět maximálně 2 roky od převzetí zboží, ale v případě, že spotřebitel vytkne vadu nejpozději do 6 měsíců od převzetí zboží se má za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel je dále oprávněn uplatnit nejen právo z vady, kterou měla věc při převzetí, ale také z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

V případě prodeje zboží spotřebiteli může při uplatnění nároků z vad zboží spotřebitel požadovat:

 • opravu věci nebo výměnu věci (spotřebitel si může zvolit),
 • není-li možná oprava nebo výměna věci může od smlouvy odstoupit,
 • v případě, že spotřebitel od smlouvy neodstoupil nebo neuplatnil právo na dodání nové věci, má nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě uplatnění vad při prodeji zboží spotřebiteli, je prodávající povinen i nadále vyřídit reklamaci a současně o způsobu vyřízení reklamace informovat spotřebitele ve lhůtě 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace.

Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží a které zboží nemělo při převzetí, 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na tyto vady zboží:

 • způsobené neodbornou montáží nebo neodborným používáním v rozporu s dodaným návodem k použití,
 • způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením,
 • na přirozené stárnutí povrchové úpravy a změnu vzhledu,
 • způsobené živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem),
 • na škody vzniklé špatnou nebo nesprávnou údržbou,
 • na poškození vyvolané vnějšími příčinami (např. poškrábání, propíchnutí atd.).

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Ochrana osobních údajů

K vyřízení vašich objednávek potřebujeme znát některá vaše osobní data, jako je jméno, adresa, telefon, případně e-mailová adresa. Vážíme si vaší důvěry, chráníme vaše data před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám, s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí některých údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou k úspěšnému doručení zboží.

Data zákazníků uchováváme za účelem vyřizování objednávek a vyššího komfortu při opakovaných nákupech. Zákazník si sám během registrace a následně kdykoliv po přihlášení registrovaného zákazníka do e-shopu může zvolit, zda od nás chce odebírat e-maily s informacemi o novinkách a akcích a zároveň může kontrolovat a upravovat svá data.

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, můžete nám zaslat váš požadavek na naší emailovou adresu (viz. sekce Kontakty). Vaše osobní údaje budou neprodleně odstraněny z naší databáze. V případě další objednávky pak můžete nakupovat buď jako neregistrovaný zákazník nebo se můžete znovu zaregistrovat.